logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

          1.  การประชุมภายในหน่วยงาน 125 ครั้ง (เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ 22 ตุลาคม 2557)
          2.  การประชุมบูรณาการ 6 ครั้ง 25 หน่วย ประกอบด้วย


               - การประชุมบูรณาการคลายทุกข์ที่ต้นทางกับจังหวัด อำเภอ ใน จชต.
               - ประชุมบูรณาการกับ กอ.รมน. จังหวัด เรื่องข้อยกเว้นระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความคล่องตัวในการปฎิบัติงานใน จชต.
               - ประชุมบูรณาการกับ กอ.รมน. จังหวัด อำเภอ เรื่องทุ่งยางแดงโมเดล
               - การประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2558
               - การประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุด/เสียหายในหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88/ชุมชน 37 สายทาง)
               - ประชุมบูรณาการการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 การฝึกอบรมอาสาสมัคร – คน
          3.  การฝึกอบรมข้าราชการ 40 นาย

          4.  การลงพื้นที่ จำแนกเป็น

               - ลงพื้นที่อำนวยความยุติธรรมคลายทุกข์ต้นทาง จำนวน 10 ครั้ง

               - ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกรณีการลอบเผาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ที่อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จำนวน 5 ครั้ง

               - ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบที่โรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง

               - ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 23 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 1 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 13 ครั้ง จังหวัดปัตตานี 7 ครั้ง และจังหวัดยะลา 2 ครั้ง

               - ลงพื้นที่เตรียมการและแถลงการณ์ทุ่งยางแดงโมเดล จำนวน 7 ครั้ง

          5.  การดำเนินคดี - เรื่อง จับกุม - คน ออกหมาย - คน จับอาวุธ - กระบอก ตรวจ DNA - คดี พบกระทำผิดซ้ำ – กระบอก - คน

          6.  ตั้งจุดตรวจ - ครั้ง ตรวจรายบุคคล - ราย ตรวจยานพาหนะ – คัน

  สิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน

          1.  ศอ.บต. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม ในโครงการ “คลายทุกข์ต้นทาง” โดยมีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88หลัก 3 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ประกอบด้วย

               1.1. สุขใจที่ได้ช่วย โดยมอบหมายให้บัณฑิตอาสาแลเครือข่ายต่างๆในพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก ผู้ประสบปัญหาเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

               1.2. ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในอำเภอต่างๆแสดง ความคิดเห็นในการให้บริการประชาชนว่ามีความพึงพอใจหรือไม่โดยวิธีกดปุ่ม เครื่องแสดงความพึงพอใจซึ่งติดตั้งไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ

               1.3.  ทุกที่ ทุกเวลา ทุกปัญหา มีคำตอบ โดยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่โทรแจ้งสายด่วน 1880 หรือเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของ ศอ.บต. เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประสบปัญหาตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นต่อไป และมีการจัดงานแถลงเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เปิดตัวโครงการ “คลายทุกข์ต้นทาง” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ศอ.บต.

          2.  การเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 / ชุมชน / ตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หมายเลข 2 ตัว ผู้กำกับการสถานีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ภูธร นายกเทศมนตรีเขตเมืองหลัก ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 โดยกำหนดเป้าหมาย “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำบลเอาชนะยาเสพติด” โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยขับเคลื่อน และใช้บทบาทของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 เป็นผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การคืนความสุข ให้กับประชาชนชายแดนภาคใต้ และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

               2.1. การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ของศูนย์ปฏิบัติอำเภอ (ศปก.อ) เพื่อการ  บูรณาการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศปก.อ. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ครบถ้วนทั้ง 37 ศปก.อ.  การกำกับ ดูแล รวมทั้งการบูรณาการ การแก้ไปัญหาในพื้นที่ ระดับอำเภอ ทั้งมิติงานด้านความมั่นคง และมิติงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งนี้ เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ และการเป็นหน่วยบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับอำเภอ โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการตำบลเอาชนะยาเสพติด ที่ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 5,766,821 บาท โดยดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ จัดเวทีประชาคมระดับหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 / ตำบล ในพื้นที่เป้าหมายที่ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ในฐานะ ศพส.จชต. กำหนด  ขณะนี้ผลการดำเนินการอยู่ระหว่างการจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ (แล้วเสร็จไปบางส่วน) สามารถค้นหาผู้เสพ / ผู้ติด และผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด ได้ไปบางส่วน แล้ว

               2.2. การดำเนินงานในบทบาท หน้าที่ ของกำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฯ โดย ศปก.อ. ได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ ตามเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่ในการดูแล รับผิดชอบ พื้นที่ของตนเองร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ชรบ. ผลการดำเนินงาน ในห้วงที่ผ่านมา พบว่า

               (1) มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ศปก.อ และกำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการร่วมกันดูแล

               (2) ในพื้นที่หมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 / ตำบล มีการจัดทำประกาศ แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ (แบ่งเซลล์) โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 และ ชรบ. รับผิดชอบครัวเรือนในหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ตนเอง เฉลี่ย 20 -30 หลังคาเรือน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 และ ชรบ. 1 ชุด (เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับจำนวนครัวเรือนของแต่ละหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88) มีการประชุมวางแผนการดูแลรักษาหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88อย่างชัดเจน จนสามารถนำไปสู่การดูแลพื้นที่บรรลุเป้าหมาย “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย” เกิดผลเป็นรูปธรรม

               (3) ผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับ ศปก.อ จนถึงระดับตำบล/หมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ที่มีกำนันผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 รับผิดชอบพื้นที่ ในห้วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2557  พบว่า สถานการณ์ในพื้นที่ มีความเปลี่ยนแปลง แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี กล่าวคือ จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ การสูญเสีย (เสียชีวิต และบาดเจ็บ) และพื้นที่หมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เกิดเหตุ ลดลง


          3.  การปฏิบัติการตามรูปแบบทุ่งยางแดง-มายอ(ทุ่งยางแดงโมเดล) ได้ดำเนินการใน 13 ขั้นตอน ที่พร้อมปฏิบัติ คือ

               1) การเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง เพื่อแสดงออกถึงการไม่ต้องการความรุนแรงให้เกิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ในพื้นที่

               2) การแจกจ่ายยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 (ชรบ.) อาทิ เสื้อเกาะใช้ปฏิบัติงาน  วิทยุสื่อสาร อาวุธปืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
               3) มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับพื้นที่

               4) มีการฝึกทบทวนชุด ชรบ. พร้อมกันทั้งพื้นที่ (22 หมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88)

               5) มีการฝึกทบทวนชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

               6) จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ระดมทุน เรียกว่า “รวมน้ำใจสู่ทุ่งยางแดง”

               7) มีแผนการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ อุปกรณ์ การเรียน การสอน เครื่องอุปโภคบริโภค จากองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ

               8) มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สำหรับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง (13 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88)

               9) สนับสนุน ส่งเสริม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ให้เกิดสันติสุข

               10) มีแผนการจัดตั้งเป็นหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้ครบทุกหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88

               11) จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 (ชรบ.) ที่ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน

               12) จัดให้มีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เสริมสร้างขวัญกำลังใจกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อาทิ การมอบเงิน เป็นต้น

               13) มีการจัดทำแผนยุทธการทางทหาร อาทิ การเพิ่มกำลังพลในจุดพื้นที่ล่อแหลม และเสี่ยงสูง


          4.  การร่วมต้อนรับคณะผู้แสวงบุญจากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยท่านเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางร่วมต้อนรับผู้แสวงบุญฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา มีคณะฮุจยาต(ผู้แสวงบุญ) จำนวน 296 คน มีผู้ร่วมต้อนรับกว่า 2,000 คน ซึ่งทุกคนผ่านการคัดกรองโรคจากทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ มีไข้สูงจำนวนไม่มาก โดยผู้แสวงบุญกล่าวดีใจ และขอบคุณที่ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างดี


          5.  ศอ.บต. ประชุมหารือจัดทำโครงการ “องค์กรใสสะอาด” ร่วมกับประชาชนจังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำร่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 จชต. เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88จัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ผลการปฎิบัติงานอย่างทั่วถึง

          6.  การจัดตั้งศูนย์กระจายเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลชายแดนใต้ ผ่านช่องทางที่ทำการไปรษณีย์ใน 9 เขต (7 จังหวัด 15 แห่ง) ศอ.บต. ได้ดำเนินการบูรณาการกับ เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 กำหนดส่งเสริมการตลาดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาล จชต. ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานอาหารและยา โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลผ่านช่องทางที่ทำการไปรษณีย์ 7 จังหวัด 15 แห่ง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง และจังหวัดตรัง โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งในระยะแรกมีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เข้าร่วมโครงการ 12 รายการ และมียอดจำหน่ายในเดือนแรกอยู่ในเกณฑ์ดีมากประมาณ 500,000 บาท

          7.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(กรณี ถนนชำรุด/เสียหายในหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88/ชุมชน 37 สายทาง) โดยได้ดำเนินการ 1) สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณเมื่อ 29 กันยายน 2557 ให้ ศอ.บต. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน/จำเป็น จำนวน 826,850,022 บาท โดยเบิกจ่ายในงบลงทุนลักษณะที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 2) ศอ.บต. ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนชำรุด 37 สายไปยังกองทัพบกเรียบร้อยแล้ว 3) ศอ.บต. ได้ทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

          1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) เพื่อใช้ในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพึงพอใจ ใน 37

          2. จัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมอบหมายให้บัณฑิตอาสา นิติกรประจำอำเภอ นักประชาสัมพันธ์อำเภอ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ได้ทั่วถึงรวดเร็วและแก้ไขปัญหา ได้ทันต่อเหตุการณ์ จำนวน 1,970 หมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ๆละ 100 แผ่น รวม 197,000 แผ่น

          3. จัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการชุดเคลื่อนที่เร็วของ ศอ.บต. ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนประชาชนผู้ประสบปัญหาเบื้องต้น

          4.  การเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 / ชุมชน / ตำบล ในจังหวัดชายแดน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีทิศทาง และแนวโน้ม ที่จะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายฯ มากเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ดังนั้น แผนต่อไปให้ความสำคัญกับการนิเทศติดตาม เร่งรัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศปก.อ. และการให้ความสำคัญกับบทบาท หน้าที่ ของกำนัน ผู้ใหญ่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในห้วงต่อไปยังคงต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ให้มากยิ่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 โดยเฉพาะ  ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน. และจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งการเสริมสร้างมาตรการขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ด้วย  ซึ่งท้ายที่สุด จะนำไปสู่การคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป

          5.  การปฏิบัติการตามรูปแบบทุ่งยางแดง-มายอ(ทุ่งยางแดงโมเดล) สำหรับในห้วงเปิดเทอมต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทุกฝ่าย ให้คำมั่นสัญญาและพร้อมใจที่จะร่วมกันดูแลเส้นทาง ดูแลสถานที่สำคัญของหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88/ตำบล โดยเฉพาะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88มีการแบ่งมอบภารกิจตามจุดต่าง ๆ /ระยะทาง อย่างชัดเจน และการดำเนินการทั้งฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายพลเรือน รวมทั้ง ภาคประชาสังคม พิจารณาเห็นร่วมกันว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน              การขยายผลการปฏิบัติไปสู่พื้นที่แห่งอื่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะใน 37 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยดำเนินการ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

         6.  ผู้แสวงบุญนำคุณค่าฮัจญ์ไปประพฤติตนเป็นคนดี และช่วยเหลือสังคม รวมทั้งบอกกล่าวญาติ และเพื่อนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ในหมู่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ชุมชนว่าภาครัฐมีความจริงใจ และร่วมมือในการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

          7.  โครงการ “องค์กรใสสะอาด” คณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการกลางตรวจสอบผลการดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 และจะมีการมอบรางวัลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดีเด่นในวันที่ 18 มีนาคม 2558

         8.  การจัดตั้งศูนย์กระจายเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลชายแดนใต้ ผ่านช่องทางที่ทำการไปรษณีย์ใน 9 เขต ดำเนินการขยายไปยังที่ทำการไปรษณีย์อื่นๆ อาทิ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่ง อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง นนทบุรี และจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นต้น โดยกำหนดจัดทำพิธีเปินศูนย์กระจายเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลชายแดนใต้อย่างเป็นทางการช่วง ต้นเดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้กำลังดำเนินการประสานงานเพื่อจัดทำกระเช้าของฝากของที่ระลึกเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ฮาลาลชายแดนใต้ เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลชายแดนใต้ เพื่อสร้างโอกาสและช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางที่ทำการไปรษณีย์ “เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฮาลาลชายแดนใต้ได้บุญ ได้ของดีมีคุณภาพ”

         9.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ประสาน ติดตาม การดำเนินงานก่อสร้างที่กรมการทหารช่างดำเนินการเป็นระยะ

A- A A+