logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning
       สืบเนื่องจากการแถลงแผนนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ใช้กรอเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88โยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ 20 ปี และยึดหลักของ กอ.รมน. คือ ความมั่นคง โดยใช้หลักการมียุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย การสร้างความเข้าใจต่อประชาชน และหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนคือปัญหายาเสพติดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใน 3 เดือนแรก 
       และเพื่อให้เป็นไปตามกราบการทำงานของ กอ.รม. ภาค 4 สน. วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561)  ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศอ.บต. นายสนั่น  สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองอำนวยการและประสานงาน เพื่อความมั่งคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด(ฝึกอบรมวิชาชีพ) เพื่อให้รองรับต่อนโนบายของแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมี ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ปัตตานี  ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ เข้าร่วม
       สำหรับประเด็นการหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิต  ที่ดีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ครอบครัว ชุมชนและพื้นที่  โดยมีหัวข้อการหารือมีอยู่  5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการคัดกรองของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งใช้เวลาในการอบรม ประเมิน และสังเกตพฤติกรรม เป็นเวลา 4 เดือน ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฝึกอาชีพ) ด้วยการสำรวจความต้องการของตลาดด้วยการจัดตั้งทีมวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอาชีพแต่ละบุคคล ในระดับอำเภอ จังหวัด และศอ.บต.  จัดหาเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ที่ผ่านประประเมินจากโรงพยาบาลชุมชน และประเมิน ความต้องการของอาชีพและพื้นฐานของครอบครัวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้ที่ผ่านการบำบัด ประเด็นหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบวิชาชีพสาขาที่ตลาดต้องการ  ประเด็นการลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านหลักสูตร และประเด็นการนำผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ดูแลทั้ง 3 ประเด็นนี้
         ทั้งนี้ ข้อสรุปในการหารือในครั้งนี้ จะเสนอต่อรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อนำเรียนต่อแม่ทัพภารที่ 4 ในแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดด้วยฝึกการอบรมวิชาชีพต่อไป            
 
A- A A+