logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อำนาจหน้าที่

 • ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88รับจ้างเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาดงานปรับภูมิทัศน์ ตลอดจนการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายศุภกร แก้วนาบอน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88รับจ้างเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาดและการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีการแบ่งงาน ดังนี้
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ฝ่ายอำนวยการ
  • นายภาสทวิช พรหมวิหาร ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
  • นายรวิพันธ์ หนูพุม ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 • ฝ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  • นางสาวนูรฮายาตี เหงบารู ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการทำบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิง
  • นายนนทวัฒน์ สุขขี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวอรัญญา สารัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงาน (ปรับภูมิทัศน์และงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • นายศุภกร กฤตศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมยานพาหนะประจำวัน
  • นายธนศักดิ์ พิรุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมยานพาหนะประจำวัน
 • ฝ่ายควบคุมดูแลแม่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และงานประชุม
  • นางปนัดฎา รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดห้องประชุมและควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุมฯ
  • นางสาวมารีมาร์ สาแม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติการ (ดูแลงานอาคารสถานที่)
  • นางสาวดรุณี เจ๊ะแต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติการ (ดูแลงานอาคารสถานที่)
  • นางสาวสายเปล พรหมโคต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติการ (ดูแลงานอาคารสถานที่)
  • นางสาวจุฑาภัค ถิ่นถาน ตำแหน่ง ธุรการประจำสำนักงาน
  • นางสาวอุษณีย์ แซ่นะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายกุลชาติ หนูพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • ฝ่ายงานปรับปรุงภูมิทัศน์
  • นางสาวเสาวรส แก้วไกรกรอง ตำแหน่ง ธุรการงานปรับภูมิทัศน์และหัวหน้าควบคุมพนักงานเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ฯ
  • นายวีระยุทธ์ เฉิดฉิ้ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงาน (ปรับภูมิทัศน์และงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • นายธนวัติ สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงาน (ปรับภูมิทัศน์และงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • นายอับดุลเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ะแม เซ็งมาดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงาน (ปรับภูมิทัศน์และงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • นายณดนัย นิลมาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเบื้องต้นด้านสาธารณูปโภค
  • นายณัฐพงศ์ ณ นคร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
  • นายอภิชาติ เฉิดฉิ้ม ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ภารกิจหลักที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลอาคารสถานที่
 2. ควบคุมดุแลเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88รับจ้างเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาด
 3. งานปรับภูมิทัศน์
 4. ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ผู้จัดทำเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • นายภาสทวิช พรหมวิหาร ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 087-2869764 , 073-274114

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2561

A- A A+