logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศดธ.จชต.)

อำนาจหน้าที่
            ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ คือ มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ

พันธกิจ
            บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ความเป็นเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอำนวยความเป็นธรรม สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

Sample image

ว่าที่ ร.อ.สมศักดิ์ ไชยมณี

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

การบังคับบัญชา
             ว่าที่ ร.อ.สมศักดิ์ ไชยมณี ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายฮารีฟ  มาหิเละ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
นายณฐวัฒน์ จินาวัฒน์ ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
นางพิริยา ว่องวรางกูร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางจารี เกื้อพะระ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน
นางสาวณีรนุช นิแมเร๊าะ ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ (ข้าราชการบรรจุใหม่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑)

  • พนักงานราชการ

นายธารธรรม คำแป้น ตำแหน่ง นิติกร

  • ลูกจ้าง ศอ.บต.

นางสาววริษา  พูลศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.)
นางสาวกรือซง โต๊ะแวอาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชวาลา บุญจิตต์ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ  
นางสาวนาสเร๊าะ มีรอสมิง ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิสิทธิ์ อัมพรพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นายฤทธิ์ชัย สังข์ศรี ตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี

  • ลูกจ้างโครงการ

นางสาวอลิศชา บุญยมินทร์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรม
นางสาวฟารีดา บือราเฮง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรม
นางสาวรุสนานี ใจสมุทร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรม

  • ลูกจ้างกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

นายไพศาล คณะทอง ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000)
  • ร้องเรียนผ่านเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ศอ.บต.
  • ร้องเรียนทางสายด่วน ๑๘๘๐ หรือ เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ๐๗๓๒๗๔๔๖๔
  • ร้องเรียนทางจดหมาย
     

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-274464

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

A- A A+