logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (ตส.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ กลั่นกรองค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ จัดทำข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

การบังคับบัญชา

 • นายวิระฉัตร คังคะมณี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน  เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง  ภายในกลุ่มงานตรวจสอบภายใน  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้
  • นางสาวจิราพร  ธรรมสะโร     ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • นางอัจฉรา  ดิษฐานพงศ์          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางสาวซามีลา  ดาราโอะ      ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
  • นางรูฮายา  เจ๊ะมะ        ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
  • นางสาวรุ่งทิวา สวัสดิ์เรือง     ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
  • นางสาวผุสดี เยี่ยงพฤกษาวัลย์     ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
  • นางสโรชินี ดิษฐสุวรรณ์         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  • นางสาวภัทร์วรัญญา  บุญแท้     ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
  • นางสาวนุชจรี สุขสงวน         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
    

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-259-383

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

A- A A+