logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (สสป.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการประมวลเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88สาร การบูรณาการสื่อทุกระบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน การประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติการด้านจิตวิทยาสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันแกคนไทยทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทุกรูปแบบและการปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Sample image

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 

การบังคับบัญชา

 • นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่อำนวยการสำนัก มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างภายในสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โดยลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการ 
  • นางสาวศศิพิชญ์  นิลไพรัช ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • นางสาวอิสราภรณ์  ชดช้อย ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวต่วนอาอีสะห์   ไซอุมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   • นางสาวมูนา  ดาลอ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

   • นางสาวมาลินี เสวตรชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

   • นายมะรอบี  ตีโด ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

   • นางสาวสรารักษ์   ตังกนะภัคย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   • นางสาวเฉลิมพร   ขุนฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   • นายสมเกียรติ  ขุนทอง ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

   • นางสาวมารีแย  โม๊ะโต๊ะลี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 • ส่วนผลิตและประชาสัมพันธ์
  • นางวริษา  ศิริพฤกษานุกูล ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • นายสมนึก  ฉีดเสน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
   • นายเอกพันธุ์  บานชื่น ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑
   • นายอวิรุทธ์  พิศาลวัชรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค

   • นายอภิชาติ  จินดาวงษ์ ตำแหน่ง พนักงานเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88

   • นายศรีสุวรรณ  บุญรักษ์ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

   • นายพิภาก  ชูโฉม ตำแหน่ง นักวิชาการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88

   • นางสาวพิศมัย   วิมุกตะลพ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

   • นางสาวรัยนูน  หะไร ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

   • นางสาวอามีเนาะ อุเซ็ง ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

   • นายมะซัมรี  สะนิ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

   • นางสาววณิชชา  ดำประเสริฐ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

   • นายอานาวิน   เจะมะ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นางสาววัลภา  ฤทธิพล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายวรวิทย์  หอมหวน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายณรงค์ฤทธิ์  ขุนหมวก ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายอาบีดิง  ยะมิงตำ แหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายอิลเลียส  จารงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายมูฮัมหมัดซอฟี  อับดุลบารี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายมัสลัน   ตาเฮร์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายสัลมัน  นิเกาะ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายซุลกิฟลี  เจ๊ะนิง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายสุฮัยมี มามะ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายตนัย มีชัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   • นายบดินทร์  สหลำสุหรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

   • นางสาวการีหม๊ะ หะนิมะ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

   • นางสาวกฤติกา  ฉีดเสน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

   • นายอับดุลเลาะ  บากา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

   • นางนาฟีซะห์  นิกะจิ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

   • นายวิโรจน์  ศรีไสย ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านรายการวิทยุ

   • นายบุญส่ง  บุญล้อม ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรไฟฟ้า

   • นายสุขเกษม  จารงค์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุมลายู

   • นายปวริศ ฉีดเสน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

   • นายสุชาติ รัฐพิทักษ์สันติ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

 • ส่วนงานเสริมสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์องค์กร
  • นายมูฮัมหมัดซับรี  มูซอดี ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • นายมูฮำหมัดรอมซัน  สะมะดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวอรพรรณ  รัตนแคล้ว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
   • นายสุกรี  ปายอ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   • นางสาวนิซูไฮรา สามะอาลี ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
   • นางรอฮานา   มือรีงิง ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร.  073-274-469
 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 :

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

 

 

A- A A+