logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศส.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

Sample image

ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม

ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

การบังคับบัญชา

 • ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและบริหาร
  • นายอับดุลรอนิง  มาหะมุ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวณาฤมาร์ เจะอารง  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางสาวณัฐญาภัทร์ อินทรคงรอด ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • นางสุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางวาสนา ฉัตรสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวอำเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ะห์ ปูตะ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางมุสนานี ธรรมรัตน์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวธิวารัตน์ ทิพยวงศ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายราชพร วงศ์ชนะ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวสุลฮา ปุโรง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน
   • นายอาบีเด็ง ยูโซะ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นายฮาซัน ปายอ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • ส่วนประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจทั่วไป
  • นางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล  ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์  ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
   • นางสาววรางค์ โคนันทน์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ชำนาญการ
 • ส่วนประสานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  • นายสมชาย มัญชุนากร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางพฤกษ์ฤดี พันธุ์พฤกษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   • นางยุภาณี คุปต์กาญจนากุล  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
 • ส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  • นายสุทน มานะสุวรรณ  ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางอภิศรณ์ กิตติ์ธนวงษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   • นางสาวน้ำฝน  นวลสกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   • นางจิราภา  แผ่นทอง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   • นายดำรงค์ อินโท  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
   • นายมะบูลยามีน เจะเอาะ  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

 

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-203771 , 073-203890

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

A- A A+