logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อร่วมกัน แสวงหา ทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ

 

 

การบังคับบัญชา

 • นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชา สังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
  • นายโยธิน เดือนจำรูญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายอโณทัย         แก้วทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวอาอีดะห์    สุหลง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายอัฟนันต์        เจะเตะ        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่าย (ลูกจ้างโครงการ)
     
 • ส่วนอำนวยการ
  • นางสาวสุนีย์ มาหะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจันสุดา    แก้วมาก        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวพาตีเมาะ    ยูโซะ        ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ลูกจ้าง ศอ.บต.)
   • นางสาวฮัซซานี    เตะ        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่ายฯ (ลูกจ้างโครงการ)
     
 • ส่วนยุทธศาสตร์และวิชาการ
  • นายฐิติศักดิ์ สมหาญวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายอามีน        เลาะแม        ตำแหน่ง นักประสานงานเครือข่ายฯ (ลูกจ้างโครงการ)
   • นางสาวคอลีเยาะ    เจะโหน        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ)
   • นายมูฮำหมัด    สาเม๊าะ        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ)
     

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร.  073-203887

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 สปส

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

A- A A+