logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักบริหารงานยุติธรรม (สยธ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการอำนวยการและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม การส่งเสริมระบบงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือประชาชนทางเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 งานคดีพิเศษและติดตามคดี งานยาเสพติด งานสถานบริการ งานจัดระเบียบสังคม งานอำนวยการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม

 

การบังคับบัญชา

 • นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักบริหารงานยุติธรรม
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและยุทธศาสตร์
  • นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู  ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการส่วน
    
 • ส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรม
  • นายไชยะ  เจ๊ะแหล้  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการส่วน เป็นผู้อำนวยการส่วน มีข้าราชการในส่วนงานดังนี้
   • นางชุตาภัณฑ์  ไพศาลเจริญวงศ์       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวสุภิลักษณ์  หมาดสะ      ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
     
 • ส่วนประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม
  • นายพรชัย  โต๊ะกะหรีม  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการส่วน
  • นายสุชาติ  ศิริประภากร   ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 • งานพัสดุ
  • นางสาวเปรมวดี  แก้วมณี ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
    
 • งานจัดเก็บเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และติดตามประเมินผล
  • น.ส.วันวิศา  เพชรยอดศรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • งานการเงิน
  • นางสาวมัสกานดา  คอมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    
 • งานธุรการ
  • นางสาวณัฐชา  หะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวพาดีล๊ะ  เอามิง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาววันวิศา  เพชรยอดศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวโสธิดา  แก้วมณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
 • ลูกจ้าง โครงการ
  • นางสาวรอยฮัน  ยูนุ๊ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาววรินทร์ลดา  หมาดสะ ตำแหน่ง นักเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
  • นางสาวอัซมาวี  อิแอ ตำแหน่ง นักเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
  • นางสาววันวิสาข์  จุลบุตร ตำแหน่ง นักเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ผู้ประสานงานประจำสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
    
 • พนักงานขับรถ
  • นายธนกร  ภูวรัตนกุล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
    
 • ข้าราชการที่ช่วยราชการที่ กอ.รมน.
  • นางอาดีลา  บูเดียะ  ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
  • นางสาวอัญชนา  บุญลอย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
  • นายเศรษพงษ์  อ่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

 

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-274101, 073-203884

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

A- A A+