logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

 

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

อำนาจหน้าที่

การมอบหมายงาน ให้สำนักบริหารกลาง (สบก.) มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไป

(1) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ บำเหน็จความชอบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
อำนาจหน้าที่
(2) เสนอแนะ หรือ แนะนำหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอำนวยการและเลขานุการผู้บริหารงานบริหารทั่วไป และรักความปลอดภัย
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการและงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการและเลขานุการผู้รับบริการ ที่ปรึกษาข้าราชการประจำฝ่ายพลเรือนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำแผนกำลังคนจังวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร
(7) จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ
(8) การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประสานนโยบายและแผนงาน ตลอดจน สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

    ให้นายศุภชัย ปัญญาศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล  การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักบริหารกลาง โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

1. ส่วนอำนวยการและประสานราชการ

นายซูเฟียน วานิ เป็นผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและประสานราชการ มีส่วนงานย่อยในการกำกับดูแล 4 ส่วนงานย่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 งานอำนวยการและประสานราชการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายสมพร อุไรวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางศิริพร แก้วขาว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายรูดีมาน มามะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายนูร์มัน หะยีมะสาและ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมาสนะ ดอนิ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัชวา กาเจ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนูรียัง อาบู ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนูรฮายาตี เบญหะมะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุริยาณี เจ๊ะอุบง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอาอีเส๊าะ เจ๊ะมะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนิตา ปิ่นสงคราม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

1.2 งานสารบรรณ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายวิสูตร ไชยนรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวรุสนี ยะมา ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นายศรายุทธ์ ขวัญดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวซูยานา การีอูมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยธิดา ประภัสสร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชุติมา มะลิสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

1.3 งานสำนักงานผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายสุริยา สมถวนิช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

นางสาวรอซีเตาะ เซ็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นายสาการียา สนิดาราสนิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาดา ไชยนรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนูไรฮาห์ อาบู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

1.4 งานรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายอับดุลรอดี มะดิง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวซูไวบะห์ ตือบิงหม๊ะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นายสันติชัย สาแหละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวไมซาราห์ วาหลง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนูรุลฟิตรี กาเจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสูรีนา วายีกอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

2. ส่วนวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุตำแหน่ง และเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88บุคคล

นางทัศนีย์ เพ็งสง เป็นผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุตำแหน่ง และเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88บุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นางรัสนี  จะปะกิยา  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายจำรูญ เย็นใจ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิโสรยา แวหะยี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปิยะดา เครือสุวรรณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวดุษฎี จันทร์แถม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางหนึ่งฤทัย ทาราศี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัฒนา ช่วยอรัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

3. ส่วนประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิประโยชน์ และวินัย

พ.ท.เชิด อักษรรัตน์ เป็นผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการปฏิบัติราชการ สิทธิประโยชน์ และวินัย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายสุวัฒ พรหมดำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสมชัย ดันไทร ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

นางสาวศันสนีย์ ปรีชาโชติ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญขี

นางสาวศศิธร แก้วใสศรี ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอานูยา ณ สงขลา ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นายคณาพจน์ เทพเรือง ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวอัสน๊ะ แมะ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-259-381

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

A- A A+