logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์นโยบาย การแปลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เกิดเอกภาพตามนโยบายและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์ จัดทำงบประมาณประจำปีของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการต่างๆ ในพื้นที่ การติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล งานวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชาย แดนภาคใต้ การประสานงานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการ การเสนอแนะและบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการกำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ การนำนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคง นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การปฏิบัติ รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณและการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายอำนาจ  ชูทอง

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

 

การบังคับบัญชา

 • นายอำนาจ  ชูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างภายในสำนักนโยบายและแผน

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนประสานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • นิพนธ์ ชายใหญ่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายประไพ ศิรินุพงศ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายอับดุลวาฮับ ยารง  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
     
 • ส่วนแผนและงบประมาณ  
  • นางสาวดวงกมล ศรียะพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   • นางสาวสุทธินี สุวรรณมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวอุษา โส๊ะสันสะ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
     
 • ส่วนติดตามและประเมินผล
  • นายธนากร พรหมดวง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   • นายสุจินต์ วัฒนกิจ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายมูหามะรีดหวัน สอและ  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 • ส่วนอำนวยการและการบริหาร
  • นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   • นางสาวซูฮานา โต๊ะเซ็ง  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวอารียา เจ๊ะแอ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-274-476, 073-203-740

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

A- A A+