logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

วิสัยทัศน์ 

  • มุ่งบูรณาการและดำเนินการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พันธกิจ
 
  • บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  • ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิตของประชาชน  
  • อำนวยความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางสันติสุข  
  • สร้างความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ 
A- A A+